Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de sponsoractie van H.V. KRAS/Volendam – Sponsorpakket € 9,63

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

H.V. KRAS/Volendam: de vereniging die de sponsoractie organiseert en uitvoert.

Sponsor: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon vanaf 18 jaar die het sponsorpakket aanschaft.

Sponsorpakket: het door H.V. KRAS/Volendam aangeboden pakket, bestaande uit een naamsvermelding op de website van de club en op een sponsordoek in de sporthal.

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het ‘Sponsorpakket € 9,63’ die via de website worden besteld en afgerekend.

2.2 Door het bestellen van een sponsorpakket verklaart de Sponsor zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bestelling en betaling

3.1 Een sponsor kan uitsluitend een sponsorpakket bestellen en afrekenen via de website: volendam.verloterij.nl.

3.2 Na het plaatsen van de bestelling wordt de Sponsor gevraagd om de betaling te verrichten via de aangeboden betaalmogelijkheden.

3.3 Na ontvangst van de betaling is de sponsorovereenkomst definitief en wordt het sponsorpakket aan de Sponsor geleverd.

3.4 De overeenkomst tussen H.V. KRAS/Volendam en de Sponsor wordt aangegaan voor de duur van drie seizoenen: de seizoen 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027.

3.5 De overeenkomst eindigt van rechtswege aan het einde van het seizoen 2026/2027, zonder dat opzegging nodig is.

3.6 Eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de sponsoractie voor het daarop volgende seizoen zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de Sponsor. 

Naamsvermeldingen

4.1 De naamsvermelding van de Sponsor wordt vanaf 1 september 2024 tot 1 juli 2027 op de website van H.V. KRAS/Volendam geplaatst.

4.2 De volgende naamsvermeldingen worden gehanteerd:

– indien bij het bestellen van het pakket een bedrijfsnaam is ingevoerd: de ingevoerde bedrijfsnaam + de woonplaats

– indien bij het bestellen van het pakket géén bedrijfsnaam is ingevoerd: de ingevoerde voor- en achternaam + de woonplaats

4.3 Verzoeken tot aanpassingen in de naamsvermelding dienen uiterlijk op 31 maart 2024 te worden doorgegeven aan H.V. KRAS/Volendam. Dit kan alleen per mail via marketing@handbalvolendam.nl

4.4 Het sponsordoek met daarop de naam van de Sponsor wordt vanaf 1 september 2024 tot 1 juli 2027 in de sporthal van H.V. KRAS/Volendam geplaatst.

4.5 H.V. KRAS/Volendam behoudt zich het recht voor om de plaatsing van het sponsordoek te wijzigen, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is.

Intellectuele eigendom

5.1 De Sponsor garandeert dat hij/zij bevoegd is om de naam te gebruiken die wordt vermeld in het sponsorpakket.

5.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de naamsvermelding en het sponsordoek berusten bij H.V. KRAS/Volendam.

Aansprakelijkheid

6.1 H.V. KRAS/Volendam is niet aansprakelijk voor enige schade die de Sponsor lijdt als gevolg van de sponsoractie, behoudens opzet of grove schuld van H.V. KRAS/Volendam.

6.2 De Sponsor vrijwaart H.V. KRAS/Volendam voor aanspraken van derden die verband houden met de sponsoractie.

Overmacht

7.1 H.V. KRAS/Volendam is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die buiten de controle van H.V. KRAS/Volendam ligt en die nakoming van de verplichtingen verhindert of onredelijk bemoeilijkt.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Op deze algemene voorwaarden en de sponsoractie is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen H.V. KRAS/Volendam en de Sponsor zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar H.V. KRAS/Volendam is gevestigd.

Wijziging en aanvulling van de voorwaarden

9.1 H.V. KRAS/Volendam behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en de sponsoractie te wijzigen en/of aan te vullen.

9.2 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina: volendam.verloterij.nl/algemene-voorwaarden.

Deelnemers

10.1 De sponsoractie is alleen toegankelijk voor bedrijven en natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.

10.2 Door de sponsorpakketten te bestellen en af te rekenen, verklaart de Sponsor dat hij/zij aan deze voorwaarde voldoet.

10.3 H.V. KRAS/Volendam behoudt zich het recht voor om de Sponsor uit te sluiten van de sponsoractie als blijkt dat de Sponsor niet aan deze voorwaarde voldoet.

Slotbepalingen

11.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

11.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen H.V. KRAS/Volendam en de Sponsor.

Volendam, 14 oktober 2023

Algemene Voorwaarden Promotioneel Kansspel H.V. KRAS/Volendam – ‘Sponsorpakket € 9,63’

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: ‘de voorwaarden’) zijn van toepassing op het Promotionele Kansspel (hierna te noemen: het Kansspel) dat wordt georganiseerd door H.V. KRAS/Volendam, gevestigd te Volendam in samenwerking met Polstra Loterijen h.o.d.n. Verloterij, gevestigd te Oude Bildtzijl.
 2. Het Promotionele Kansspel wordt georganiseerd ter promotie van de sponsoractie ‘Sponsorpakket €9,63’ van H.V. KRAS/Volendam.
 3. H.V. KRAS/Volendam handelt bij de organisatie van dit Kansspel volgens de ‘Gedragscode Promotionele Kansspelen’.
 4. Deelname aan het Kansspel betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt uw instemming en uw deelname niet herroepen. De deelnemersadministratie van dit kansspel wordt gevoerd door Verloterij. Verloterij verwerkt persoonsgegevens volgens haar Privacy Statement.
 5. H.V. KRAS/Volendam kan de voorwaarden wijzigen. De voorwaarden kunnen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. De actuele voorwaarden staan vermeld op deze website: volendam.verloterij.nl/algemene-voorwaarden.
 6. De uitleg en toepassing van de voorwaarden door H.V. KRAS/Volendam is bindend. In situaties waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist H.V. KRAS/Volendam. Deze beslissing is bindend.
 7. Het Kansspel staat alleen open voor bedrijven en natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die het ‘Sponsorpakket € 9,63’ afnemen van H.V. KRAS/Volendam.
 8. Deelname aan het Kansspel is gratis.
 9. Deelname aan het Kansspel is mogelijk voor bedrijven en voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.
 10. Uitgesloten van deelname aan het Kansspel zijn:

– alle natuurlijke personen tot 18 jaar;

– de bestuursleden van H.V. KRAS/Volendam;

– de vennoten van Verloterij;

– de met de controle op de trekking belaste notaris.

11.1. Bij het bestellen en betalen van één of meerdere sponsorpakketten ontvangt de deelnemer een factuur. De factuur is tevens het deelnamebewijs voor dit kansspel. Het unieke bestelnummer op de factuur is het nummer waarmee wordt deelgenomen aan het kansspel. Bij afname van meerdere sponsorpakketten wordt het bestelnummer evenzo vaak toegevoegd aan de trekkingslijst.

11.2. De trekkingslijst wordt voorafgaand aan de trekking ter controle aan de notaris overgedragen. 

 1. De looptijd van het Kansspel is van 25 oktober 2023 tot en met 28 februari 2024. Indien het naar het oordeel van het bestuur van H.V. KRAS/Volendam nodig is, kan de einddatum worden uitgesteld naar uiterlijk 24 oktober 2024. Een eventueel uitstel van de einddatum zal door H.V. KRAS/Volendam tijdig worden gecommuniceerd via haar website en social media.
 2. Bij deelname aan het Kansspel bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen.
 3. De deelnemer aan het Kansspel maakt kans op prijzen die vermeld staan op de prijzenpagina. De prijzen worden ter beschikking gesteld door H.V. KRAS/Volendam.
 1. H.V. KRAS/Volendam neemt de kansspelbelasting en de aangifte daarvan voor haar rekening.

16.1 De aanwijzing van de winnaars van het Kansspel vindt plaats door middel van vier trekkingen onder alle deelnemers aan het Kansspel.
16.2 De trekkingen geschieden onder toezicht van een notaris.
16.3 De trekkingen vinden plaats op de volgende data: woensdag 22 november 2023, woensdag 20 december 2023, woensdag 24 januari 2024 en woensdag 28 februari 2024. Bij uitstel van de einddatum, zoals bedoeld onder artikel 12, zal de vierde en laatste trekking uiterlijk op 24 oktober 2024 plaatsvinden. Een eventueel uitstel van de einddatum zal door H.V. KRAS/Volendam tijdig worden gecommuniceerd via haar website en social media.
16.4 Een deelnamebewijs dat wordt gekocht op de dag vóór een trekking geldt voor alle nog volgende trekkingen.

 1. De winkans is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de sponsoractie. Er zijn geen historische cijfers op basis waarvan vooraf een reële inschatting van de winkans kan worden gegeven. H.V. KRAS/Volendam streeft naar tenminste 25.000 deelnemers en er zijn 25 prijzen. Bij deze aantallen is de winkans 0,1%. De werkelijke winkans kan hoger of lager zijn.
 2. De winnaars van de prijzen ontvangen per e-mail bericht.
 3. De uitslagen zijn vanaf de dag ná de trekking terug te zien op https://www.volendam.verloterij.nl. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan die publicatie.
 4. In het bestelproces kan de deelnemer aangeven of hij op de hoogte gehouden wil worden van het verloop van dit kansspel en van toekomstige acties van H.V. KRAS/Volendam en/of Verloterij. De deelnemer zal alleen worden benaderd indien hij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kan bovendien te allen tijde worden ingetrokken.
 5. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoons- /bedrijfsgegevens achterlaten. Indien H.V. KRAS/Volendam niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van het Kansspel niet bereikbaar is of niet reageert binnen 6 maanden, vervalt het recht op de prijs eveneens. In die gevallen behoudt H.V. KRAS/Volendam zich het recht voor een andere deelnemer aan het Kansspel middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 6. Prijzen zijn niet-overdraagbaar. Gewonnen prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen geld tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven in het prijzenoverzicht.
 7. H.V. KRAS/Volendam is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan het Kansspel en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de voorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 8. Indien een deelnemer niet tenminste 18 jaar oud is, sluit H.V. KRAS/Volendam diegene uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. H.V. KRAS/Volendam behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 9. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 10. H.V. KRAS/Volendam streeft ernaar alle prijzen zo spoedig mogelijk na de trekking uit te keren. Geldprijzen worden uitgekeerd op de bankrekening waarmee aan de sponsoractie is deelgenomen.
 11. Over de uitslag van het Kansspel kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. H.V. KRAS/Volendam stelt de prijzen in natura ter beschikking conform de status waarin ze op dat moment verkeren.
 13. H.V. KRAS/Volendam kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met het Kansspel, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s en video’s kunnen door H.V. KRAS/Volendam worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden.
 14. H.V. KRAS/Volendam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan het Kansspel of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van H.V. KRAS/Volendam.
 15. H.V. KRAS/Volendam garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.
 16. Mocht het Kansspel tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt H.V. KRAS/Volendam uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 17. H.V. KRAS/Volendam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) het Kansspel en/of de website. Eventuele fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de H.V. KRAS/Volendam in het leven roepen.
 18. H.V. KRAS/Volendam is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het Kansspel maakt.
 19. Indien H.V. KRAS/Volendam aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is H.V. KRAS/Volendam uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan H.V. KRAS/Volendam toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van H.V. KRAS/Volendam zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 20. Met betrekking tot de deelname aan het Kansspel, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen H.V. KRAS/Volendam, sponsoren en vrijwilligers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van het Kansspel.
 21. H.V. KRAS/Volendam behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.
 22. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met het Kansspel, dan kan hij/zij deze indienen via marketing@handbalvolendam.nl. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost heeft de klager het recht om de klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit via info@kansspelautoriteit.nl of telefonisch via 070-3021300.
 23. Op deze voorwaarden en het Kansspel is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zaanstad.

Volendam, 14 oktober 2023